Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB

Regulations

ผู้จัด

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ Doi Inthanon Thailand by UTMB® การแข่งขันดำเนินการโดย Running Connect ผ่านการแนะนำจาก UTMB® International

การแข่งขัน

Doi Inthanon Thailand by UTMB® เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นในเส้นทางเดินป่าที่สวยงามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติออบขาน และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แต่ละการแข่งขันเป็นแบบการวิ่งแบบต่อเนื่องในหนึ่งช่วง (single stage) โดยไม่กำหนดความเร็วในการวิ่ง แต่จะต้องวิ่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น (time limit) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามระยะการแข่งขัน

100M CATEGORY

• TRANS-INT 160 : ระยะทางประมาณ 182 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 10,770 เมตร เริ่มต้นจากเชิงดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และสิ้นสุดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอุทยานแห่ชาติ 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติออบขาน และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้เวลา 48 ชั่วโมง ผู้จบการแข่งขันจะได้รับ 8 Running Stones

100K CATEGORY

• ELEPHANT 100 : ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 6,190 เมตร เริ่มและสิ้นสุดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้เวลา 28 ชั่วโมง ผู้จบการแข่งขันจะได้รับ 6 Running Stones

50K CATEGORY

• HMONG 50 : ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 2,720 เมตร เริ่มและสิ้นสุดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้เวลา 14 ชั่วโมง ผู้จบการแข่งขันจะได้รับ 4 Running Stones

20K CATEGORY

• PALACE 20 : ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 1,370 เมตร เริ่มและสิ้นสุดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้เวลา 7 ชั่วโมง ผู้จบการแข่งขันจะได้รับ 2 Running Stones

ไม่มี UTMB® CATEGORY

• RAJAPRUEK 10 : ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ความสูงสะสมประมาณ 440 เมตร เริ่มและสิ้นสุดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้เวลา 4 ชั่วโมง

คำมั่นของนักกีฬา

การเข้าร่วมการแข่งขัน Doi Inthanon Thailand by UTMB® 2023 โดยเฉพาะระยะ TRANS-INT 160 และ ELEPHANT 100 นักกีฬาจะต้อง :

• ศึกษาเส้นทางและข้อมูลจำเพาะของสนามนี้ และเตรียมพร้อมเต็มที่ต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

• จากการที่นักกีฬาต้องสามารถวิ่งแข่งขันได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากภายนอกในระหว่างเส้นทางที่เป็นป่าเขา นักกีฬาจึงต้องตระหนักว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ดังต่อไปนี้ได้ :

o  รู้วิธีเผชิญหน้า โดยไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาได้ยาก รวมไปถึงระดับความสูง (กลางคืน ลม อากาศหนาว หมอก ฝน) 

o  รู้วิธีการจัดการปัญหาทางร่างกายและจิตใจที่เกิดมาจากความเหนื่อยล้าอย่างมาก ปัญหาทางเดินอาหาร และความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ หรือบาดแผลขนาดเล็กต่างๆ 

o  รับรู้อยู่เสมอว่าผู้จัดไม่ได้มีความรับผิดชอบที่จะเข้าไปช่วยในการจัดการปัญหาต่างๆ ในเหล่านี้;

o  ตระหนักว่ากิจกรรมการวิ่งผ่านเส้นทางภูเขาเหล่านี้ ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาในการปรับตัวให้เข้ากับปัญหาที่พบหรือคาดการณ์

o  สร้างจิตสำนึกของตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเคารพ ต่อ ธรรมชาติ ผู้คน และกฎกติกาของการแข่งขัน

การแข่งขันแบบมีการให้ความช่วยเหลือบางส่วน (semi-autonomy) / พึ่งพาตนเอง

นักกีฬาพึงใช้หลักการของการวิ่งคนเดียวโดยมีความช่วยเหลือแบบบางส่วน (semi-autonomy) / พึ่งพาตนเอง นักกีฬาจะต้องสามารถเตรียมนำอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ (รวมถึง อุปกรณ์เพิ่มเติมกรณีที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง) ติดตัวไปเพื่อใช้/บริโภคระหว่างจุดบริการ รวมไปถึงการเตรียมพร้อมตามแนวทางด้านความปลอดภัยของเส้นทาง เพื่อจัดการในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หลักการของการพึ่งพาตนเอง หมายรวมถึงกติกาดังต่อไปนี้:

 1. นักกีฬาแต่ละคนจะต้องมีอุปกรณ์บังคับให้ครบตลอดระยะการแข่งขัน บรรจุในกระเป๋า นำไปตรวจและติดป้าย (tag) ระหว่างขั้นตอนการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถนำออกได้ตลอดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ของการแข่งขันสามารถเรียกตรวจกระเป๋าอุปกรณ์บังคับและสิ่งที่อยู่ด้านในเมื่อใดก็ได้ นักกีฬาต้องอนุญาตให้ตรวจอย่างเต็มใจ และยอมรับความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

 2. ที่จุดบริการ ผู้จัดจะจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารเพื่อให้บริโภคในจุดบริการ เช่น น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มให้พลังงานเพื่อเติมใส่ขวดหรือภาชนะบรรจุ (hydration pack) นักกีฬาจะต้องมั่นใจว่า เมื่อออกจากแต่ละจุดบริการ ตนเองมีปริมาณน้ำดื่มและอาหารที่เพียงพอจนกว่าจะถึงจุดบริการถัดไป

 3. สำหรับระยะ TRANS-INT 160 และ ELEPHANT 100 อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าช่วยเหลือนักกีฬา (personal assistance) ในบางจุดบริการ* ซึ่งการอนุญาตเข้าในแต่ละจุด ขึ้นอยู่กับหัวหน้าจุดบริการ ณ จุดเหล่านั้น อนุญาตให้นักนักกีฬาได้รับความช่วยเหลือได้จากเพียงบุคคลภายนอกเพียงคนเดียว และสิ่งของในการช่วยเหลือจะต้องมีขนาดกระเป๋าความจุไม่เกิน 30 ลิตร และนอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้มีทีมช่วยเหลือวิชาชีพ หรือแพทย์ หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ส่วนตัวได้ ส่วนจุดบริการอื่นๆ จะสงวนให้เฉพาะนักกีฬาเท่านั้น

 4. ไม่อนุญาตให้มีการติดตามหรือวิ่งโดยที่ไม่ได้สมัครการแข่งขัน เข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน นอกเหนือจากพื้นที่ที่ได้ทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าเป็นจุดบริการ ไม่อนุญาตให้นักกีฬาวิ่งไปพร้อมกับสุนัข หรือสัตว์อื่นๆ

 5. นักกีฬาที่ยอมรับการถูกร่วมวิ่งกับผู้ติดตามนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ถือเป็นการฝ่าฝืนหลักของการพึ่งพาตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่การแข่งขันสังเกตเห็นความผิดปกตินี้จะสามารถลงโทษนักกีฬาได้ เพื่อเป็นการบังคับใช้กติกา

 • จุดบริการที่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าช่วยเหลือนักกีฬา (personal assistance) สำหรับแต่ละระยะมีดังนี้:
ระยะการแข่งขัน จุดบริการที่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าช่วยเหลือนักกีฬา
TRANS-INT 160 A4 หน่วยพิทักษ์แม่แจ่ม 18.5249, 98.45464

A6 บ้านขุนกลาง 18.54253, 98.51973
A8 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 18.62158, 98.52076
A12 บ้านแม่มูต 18.67025, 98.65687
A16 เทศบาลบ้านปง 18.75076, 98.88847

ELEPHANT 100 B3 ห้วยตึงเฒ่า 18.87179, 98.93658

B2 โรงเรียนศรีเนห์รู (รอบ2) 18.84133, 98.90533

ไม่อนุญาตให้มีการช่วยเหลือในจุดบริการอื่นๆ และตลอดเส้นทางการแข่งขัน ระยะ HMONG 50, PALACE 20 และ RAJAPRUEK 10 ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าช่วยเหลือนักกีฬาตลอดเส้นทาง

อุปกรณ์

เพื่อความปลอดภัย นักกีฬาแต่ละคนต้องพกสิ่งของทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการอุปกรณ์บังคับ (ดูด้านล่าง) และต้องพกอุปกรณ์ทั้งหมดติดตัวไปด้วยในระหว่างการแข่งขัน แม้ว่านักวิ่งจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม ชุดอุปกรณ์สำหรับ "สภาวะอากาศร้อน" และ "สภาวะอากาศหนาวเย็น" เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์บังคับ

ผู้จัดการแข่งขันอาจกำหนดให้เพิ่มเติมอุปกรณ์สำหรับภาวะอากาศร้อนหรือหนาวเย็นดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด และแจ้งให้นักกีฬาแต่ละคนทราบก่อนการเปิดเช็คอิน จะมีการสุ่มตรวจสอบอุปกรณ์ในระหว่างการแข่งขัน นักวิ่งที่ไม่มีอุปกรณ์บังคับทั้งหมด จะมีบทลงโทษ ซึ่งรวมถึงการตัดสิทธิ์การแข่งขัน (ดู “บทลงโทษ”)

โปรดทราบ: สิ่งของที่รวมอยู่ในรายการอุปกรณ์บังคับ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่นักวิ่งแต่ละคนต้องพกติดตัวไปด้วย สิ่งสำคัญคือต้องไม่เลือกเสื้อผ้าที่เบาที่สุด นักวิ่งควรเตรียมเสื้อผ้าที่ให้การปกป้องเพียงพอในเส้นทางภูเขา/ภูมิประเทศที่อาจมีสภาพอากาศเลวร้าย ซึ่งรวมถึงความหนาวเย็น ลมแรง ฝนที่ตกหนัก

อุปกรณ์บังคับสำหรับการแข่งขัน TRANS-INT 160, ELEPHANT 100

อุปกรณ์พื้นฐาน:

• กระเป๋าเป้ที่สามารถพกพาอุปกรณ์บังคับได้ตลอดทั้งการแข่งขัน

• โทรศัพท์มือถือ (แนะนำอย่างยิ่งให้เป็นสมาร์ทโฟน) เพื่อให้สามารถโทรหานักกีฬาได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน :

o  จะต้องมีการเปิด international roaming ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศ 

o  บันทึกหมายเลขฉุกเฉินของผู้จัด (ซึ่งปรากฏอยู่บนหมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บ) ไว้ในเครื่อง  อย่าปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ  และอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 

o  เปิดโทรศัพท์ ไม่อนุญาตให้เปิด airplane mode และมีบทลงโทษ 

o  สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LiveRun และเปิดพร้อมใช้งาน

o  แนะนำอย่างยิ่งให้พกแบตเตอรี่สำรอง 

• แก้วน้ำส่วนตัว ขั้นต่ำ 150 มิลลิลิตร (ไม่อนุญาตให้ใช้ขวด หรือขวดนิ่มที่มีฝา)

• ปริมาณน้ำขั้นต่ำ = 1 ลิตร

• ไฟคาดศีรษะ (headlamp) ที่ใช้งานได้จำนวน 2 อัน และแต่ละอันมีแบตเตอรี่สำรอง 1 ชุด สำหรับไฟส่องหลัก แนะนำขั้นต่ำ 200 ลูเมน

• ผ้าห่มฉุกเฉิน ขนาดขั้นต่ำ 1.40 เมตร x 2 เมตร (55 นิ้ว x 80 นิ้ว)

• นกหวีด

• ผ้ายืดแบบติดผนึกได้ในตัว (self adhering elastic bandage) ซึ่งสามารถใช้เป็นผ้าพันแผลหรือผ้ารัดได้ ขนาดขั้นต่ำ 100 ซม. x 6 ซม. / 40 นิ้ว x 2.5 นิ้ว (ตัวอย่างเช่น 3M Nexcare Coban)

• อาหารสำรอง แนะนำ 800 Kcal (เจล 2 อัน และพาวเวอร์บาร์ขนาด 50-65 กรัม 2 ชิ้น)

• เสื้อเจ็คเก็ตกันลมแบบมีฮู้ด ที่มีสารเคลือบกันน้ำ (DWR Protection)

• กางเกงขายาว หรือกางเกงวิ่งผ้ายืด หรือ ถุงเท้าใส่ร่วมกับกางเกงวิ่งผ้ายืดที่สามารถปกคลุมขาได้ทั้งหมด (ไม่บังคับสำหรับ ELEPHANT 100)

• หมวกแก๊ป หรือหมวกแบบมีผ้ากันแดด หรือผ้าบัฟ

• เสื้อชั้นที่สอง* : เสื้อแขนยาวชั้นที่สองเพื่อความอบอุ่น (ไม่นับรวมผ้าฝ้าย) น้ำหนักอย่างน้อย 180 กรัม (6.5 ออนซ์) หรือเลือกเพื่อสวมใส่ร่วมกันระหว่างเสื้อแขนยาวตัวใน (แต่ไม่นับรวมผ้าฝ้ายชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง) น้ำหนักอย่างน้อย 110 กรัม (4 ออนซ์)

(* ไม่บังคับสำหรับ ELEPHANT 100)

• ถุงมือเพื่อความอบอุ่น (ไม่บังคับสำหรับ ELEPHANT 100)

• พาสปอร์ต/บัตรประชาชน หรือสำเนา

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70% น้ำเกลือ เบตาดีน เทปทำแผล ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซพันแผล พลาสเตอร์ปิดแผล สำลีก้อน ยาลดไข้ ยาบรรเทาอาการท้องเสีย ยานวดแก้ปวดเมื่อย เกลือแร่แก้ท้องเสีย เป็นต้น)

• เข็มขัดหรือเสื้อกั๊กแบบไฟกระพริบหรือสะท้อนแสง หรือ แถบสะท้อนแสงความยาวอย่างน้อย 2 นิ้ว

• ชามแบบใช้ซ้ำได้ และช้อนส้อมพกพา

อุปกรณ์บังคับสำหรับสภาวะอากาศร้อน (อาจกำหนดเพิ่มโดยผู้จัด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

• แว่นกันแดด ***

• หมวกแบบมีผ้ากันแดด หรือผสมผสานแบบอื่นๆ ที่สามารถคลุมศีรษะและท้ายทอย/หลังคอได้ทั้งหมด

• ครีมกันแดด คำแนะนำ: ระดับป้องกันแสงแดดขั้นต่ำ (SPF) 50

• ปริมาณน้ำขั้นต่ำ: 2 ลิตร

อุปกรณ์บังคับสำหรับสภาวะอากาศหนาว (อาจกำหนดเพิ่มโดยผู้จัด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

• แว่นตานิรภัย ***

• เสื้อให้ความอบอุ่นชั้นที่ 3 (ชั้นกลางระหว่างชั้นที่ 2 กับเสื้อกันลม)

• คำแนะนำ: เสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีซหรือดาวน์แบบบีบอัด

• รองเท้าวิ่งเทรลแบบปิดนิ้วเท้าที่แข็งแรงทนทาน (ไม่รวมรองเท้าสไตล์มินิมอล หรือเบาเป็นพิเศษ)

*** สามารถใช้แว่นชนิดเดียวกันได้หากเหมาะกับทั้งแสงแดดและสภาพอากาศเลวร้าย (เช่น แว่นตาที่มีเลนส์โฟโตโครมาติก)

เสื้อผ้าทั้งหมดต้องเป็นขนาดสำหรับนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน และจะต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ หลังจากออกจากโรงงาน

อุปกรณ์บังคับจะต้องบรรจุในกระเป๋าซึ่งต้องติดป้ายในระหว่างช่วงการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันระหว่างการแข่งขันได้

อุปกรณ์แนะนำอื่นๆ (รวมถึงรายการต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง)

• หมวก

• ถุงมือกันน้ำ

• กางเกงกันน้ำ

• เสื้อแจ็คเก็ตแบบมีฮู้ดสำหรับสภาพอากาศที่เลวร้ายบนภูเขา/ภูมิประเทศของเส้นทาง เสื้อแจ็คเก็ตทำจากเมมเบรนกันน้ำ* และระบายอากาศได้** (เช่น Outdry)

• เสื้อผ้าสำรองที่ช่วยให้อบอุ่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่หนาวหรือฝนตก หรือในกรณีที่บาดเจ็บ

• ไม้ค้ำ (pole) กรณีที่ฝนตก ใช้สำหรับความปลอดภัยบนพื้นที่ลื่น

• วาสลีนและครีมทากันผิวแพ้แดด

• ควรพกเงินสดอย่างน้อย 500 บาท (สำหรับกรณีฉุกเฉิน)

• นาฬิกาแบบมี GPS

• มีดหรือกรรไกร สำหรับตัดผ้ายืดพันเคล็ด

• อุปกรณ์ซ่อมแซมผ้า (ชุดเข็มด้าย)

กรณีที่นักกีฬาใช้ไม้ค้ำ (pole) จะต้องพกตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน ไม่สามารถออกจากจุดปล่อยตัวโดยไม่มีไม้ค้ำ และนำมาใช้ระหว่างเส้นทางการแข่งขันได้
ไม่สามารถฝากไม้ค้ำไว้ที่จุดบริการได้

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์บังคับ โปรดอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีม FAQs

เพลง: อนุญาตให้ฟังเพลงโดยใช้หูฟังเท่านั้น ตราบใดที่ทำเช่นนั้นได้อย่างปลอดภัย ต้องถอดหูฟังออกเมื่อข้ามถนน ตลอดจนเมื่อเข้าใกล้จุดบริการใดๆ และเมื่อเข้าใกล้และผ่านทีมดูแลความปลอดภัย

อุปกรณ์บังคับสำหรับการแข่งขัน HMONG 50, PALACE 20 และ RAJAPRUEK 10

อุปกรณ์พื้นฐาน:

• กระเป๋าเป้ที่สามารถพกพาอุปกรณ์บังคับได้ตลอดทั้งการแข่งขัน

• โทรศัพท์มือถือ (แนะนำอย่างยิ่งให้เป็นสมาร์ทโฟน) เพื่อให้สามารถโทรหานักกีฬาได้ไม่ว่าเวลาใดๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน :

o จะต้องมีการเปิด international roaming ที่สามารถใช้งานได้ในประเทศ

o บันทึกหมายเลขฉุกเฉินของผู้จัด (ซึ่งปรากฏอยู่บนหมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บ) ไว้ในเครื่อง อย่าปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

o เปิดโทรศัพท์ ไม่อนุญาตให้เปิด airplane mode และมีบทลงโทษ

o สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LiveRun และเปิดพร้อมใช้งาน

o แนะนำอย่างยิ่งให้พกแบตเตอรี่สำรอง

• แก้วน้ำส่วนตัว ขั้นต่ำ 150 มิลลิลิตร (ไม่อนุญาตให้ใช้ขวด หรือขวดนิ่มที่มีฝา)

• ปริมาณน้ำขั้นต่ำ = 1 ลิตร (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• ไฟคาดศีรษะ (headlamp) จำนวน 1 อัน และแบตเตอรี่สำรอง 1 ชุด สำหรับไฟส่องหลัก แนะนำขั้นต่ำ 200 ลูเมน (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• ผ้าห่มฉุกเฉิน ขนาดขั้นต่ำ 1.40 เมตร x 2 เมตร / 40 นิ้ว x 2.5 นิ้ว (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• นกหวีด (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• ผ้ายืดแบบติดผนึกได้ในตัว (self-adhesive elasticated bandage) ซึ่งสามารถใช้เป็นผ้าพันแผลหรือผ้ารัดได้ ขนาดขั้นต่ำ 100 ซม. x 6 ซม. / 40 นิ้ว x 2.5 นิ้ว (เช่น 3M Nexcare Coban) (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• อาหารสำรอง แนะนำ 800 Kcal (เจล 2 อัน และพาวเวอบาร์ขนาด 50-65 กรัม 2 ชิ้น) (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• เสื้อเจ็คเก็ตกันลมแบบมีฮู้ด ที่มีสารเคลือบกันน้ำ (DWR Protection) (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• นกหวีด (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• หมวกแก๊ป หรือผ้าพันคอ หรือผ้าบัฟ (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• พาสปอร์ต/บัตรประชาชน หรือสำเนา

• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (ได้แก่ แอลกอฮอล์ 70% น้ำเกลือ เบตาดีน เทปทำแผล ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซพันแผล พลาสเตอร์ปิดแผล สำลีก้อน ยาลดไข้ ยาบรรเทาอาการท้องเสีย ยานวดแก้ปวดเมื่อย เกลือแร่แก้ท้องเสีย เป็นต้น) (ไม่บังคับสำหรับ RAJAPRUEK 10)

• ชามแบบใช้ซ้ำได้ ช้อนส้อมพกพา (ไม่บังคับสำหรับ PALACE 20 และ RAJAPRUEK 10)

อุปกรณ์บังคับสำหรับสภาวะอากาศร้อน (อาจกำหนดเพิ่มโดยผู้จัด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

• แว่นกันแดด ***

• หมวกแบบมีผ้ากันแดด หรือผสมผสานแบบอื่นๆ ที่สามารถคลุมศีรษะและท้ายทอย/หลังคอได้ทั้งหมด

• ครีมกันแดด คำแนะนำ: ระดับป้องกันแสงแดดขั้นต่ำ (SPF) 50

• ปริมาณน้ำขั้นต่ำ: 2 ลิตร

อุปกรณ์บังคับสำหรับสภาวะอากาศหนาว (อาจกำหนดเพิ่มโดยผู้จัด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

• เสื้อให้ความอบอุ่นชั้นที่ 3 (ชั้นกลางระหว่างชั้นที่ 2 กับเสื้อกันลม)

• หมวกแบบให้ความอบอุ่น

• ถุงมือกันน้ำ และให้ความอบอุ่น

เสื้อผ้าทั้งหมดต้องเป็นขนาดสำหรับนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน และจะต้องไม่มีการดัดแปลงใดๆ หลังจากออกจากโรงงาน

อุปกรณ์บังคับจะต้องบรรจุในกระเป๋าซึ่งต้องติดป้ายในระหว่างช่วงการรับหมายเลขการแข่งขัน ซึ่งไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันระหว่างการแข่งขันได้ ในระหว่างการรับชุดแข่งขันจะติดป้ายเข้ากับกระเป๋าอุปกรณ์บังคับและต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการแข่งขัน

อุปกรณ์แนะนำอื่นๆ (รวมถึงรายการต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง)

• เสื้อผ้าสำรองที่ช่วยให้อบอุ่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่หนาวหรือฝนตก หรือในกรณีที่บาดเจ็บ

• ไม้ค้ำ (pole) กรณีที่ฝนตก ใช้สำหรับความปลอดภัยบนพื้นที่ลื่น

• วาสลีนและครีมทากันผิวแพ้แดด

• ควรพกเงินสดอย่างน้อย 500 บาท (สำหรับกรณีฉุกเฉิน)

• นาฬิกาแบบมี GPS

• มีดหรือกรรไกร สำหรับตัดผ้ายืดพันเคล็ด

• อุปกรณ์ซ่อมแซมผ้า (ชุดเข็มด้าย)

กรณีที่นักกีฬาใช้ไม้ค้ำ (pole) จะต้องพกตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน ไม่สามารถออกจากจุดปล่อยตัวโดยไม่มีไม้ค้ำ และนำมาใช้ระหว่างเส้นทางการแข่งขันได้

ไม่สามารถฝากไม้ค้ำไว้ที่จุดบริการได้

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์บังคับ โปรดอย่าลังเลที่จะปรึกษาทีม FAQs

เพลง: อนุญาตให้ฟังเพลงโดยใช้หูฟังเท่านั้น ตราบใดที่ทำเช่นนั้นได้อย่างปลอดภัย ต้องถอดหูฟังออกเมื่อข้าม ถนน ตลอดจนเมื่อเข้าใกล้จุดบริการใดๆ และเมื่อเข้าใกล้และผ่านทีมดูแลความปลอดภัย

หมายเลขการแข่งขัน (Race Bib)

ผู้จัดจะมอบหมายเลขการแข่งขัน (bib) แก่นักกีฬาแต่ละรายเมื่อมีการแสดงหลักฐาน ดังนี้ :

 • บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

 • กระเป๋าและอุปกรณ์บังคับทั้งหมด

นักกีฬาจะต้องติดหมายเลขแข่งขันหรือบิ๊บ บริเวณอก หรือท้อง ต้องติดอยู่อย่างแน่นสนิทและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้ บิ๊บจะต้องอยู่ชั้นบนสุดของเสื้อผ้าเสมอ ไม่อนุญาตให้ติดไว้บริเวณขาหรือกระเป๋าโดยเด็ดขาด โดยที่ชื่อของผู้แข่งและโลโก้ของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการจะต้องไม่ถูกปรับแต่งหรือซ่อนไว้ นอกจากนี้ บิ๊บยังเป็นบัตรผ่านสำหรับการขึ้นรถรับส่ง (shuttle bus) จุดบริการ จุดพยาบาล บริเวณพัก ห้องอาบน้ำ จุดรับกระเป๋า จะไม่มีการยึดคืนบิ๊บ ยกเว้นในกรณีที่นักกีฬาปฏิเสธที่จะทำตามการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน แต่ในกรณีที่ออกจากการแข่งขัน บิ๊บจะถูกยกเลิกการใช้งาน

ฝากสัมภาระ/ถุงสำรอง

นักกีฬาแต่ละรายจะได้รับถุงสำหรับฝากสัมภาระขนาด 30 ลิตร พร้อมกับหมายเลขการแข่งขัน เมื่อนักกีฬาบรรจุของจำเป็นที่ต้องการฝากและปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาฝากไว้ ณ จุดปล่อยตัว
ผู้จัดจะนำถุงฝากสัมภาระถุงนี้ไปให้ที่จุดบริการ

จุดฝากถุงสำรองการแข่งขัน TRANS-INT160

A6 บ้านขุนกลาง 18.54253, 98.51973
A12 บ้านแม่มูต 18.67025, 98.65687

จุดฝากถุงสำรองการแข่งขัน ELEPHANT100

B5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 18.86791, 98.85522

วิธีการรับสัมภาระที่ฝากไว้ที่เส้นชัย : สัมภาระที่ฝากไว้ในจุดบริการระหว่างเส้นทางจะถูกส่งคืนไปยังเส้นชัยให้กับนักกีฬา สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนที่แสดงบิ๊บ โดยจะต้องมารับคืนภายใน 13:00 น. วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566

ผู้จัดรับรองว่าจะขนย้ายสัมภาระของนักกีฬาที่ฝากไว้ไปยังเส้นชัย ซึ่งหมายรวมถึงสัมภาระของนักกีฬาที่เลิกแข่งขันและได้แจ้งการเลิกแข่งขัน แต่ผู้จัดไม่สามารถจะรับประกันได้ว่า นักกีฬาจะได้รับสัมภาระคืนทันทีก่อนการแข่งขันจบ เพราะอาจมีความล่าช้าในการขนส่งสัมภาระกลับคืน

ผู้จัดจะขนส่งเฉพาะสัมภาระที่ใส่ในถุงฝากที่แจกให้โดยผู้จัดเท่านั้น ไม่สามารถใส่ไม้ค้ำ (pole) มาให้ถุงฝากสัมภาระได้ นอกจากนี้ จะไม่มีการตรวจสอบถุงฝากสัมภาระ ดังนั้น จึงไม่รับการโต้แย้งเกี่ยวกับของสูญหายที่เส้นชัย

แนะนำให้นักกีฬาเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำและเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนที่เส้นชัย

จุดบริการ

ผู้จัดจะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มในเส้นทางสำหรับนักกีฬา ที่จุดบริการจะให้บริการสำหรับเพื่อบริโภคในจุดนั้นๆ ผู้จัดจะเตรียมน้ำเปล่าและเครื่องดื่มให้พลังงานสำหรับเติมขวดน้ำ ถุงน้ำ หรือแก้วพกพาเป็นอุปกรณ์บังคับที่นักกีฬาต้องเตรียมมา นักกีฬาจะต้องดูแลตัวเองก่อนออกจากจุดบริการว่าได้มีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอจนกว่าจะถึงจุดบริการถัดไป

นักกีฬาที่ติดหมายเลขการแข่งขัน หรือบิ๊บ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าจุดบริการได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดบริการ กรุณาดูเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการแข่งขันและในเว็บไซต์ คู่มือการแข่งขันและในเว็บไซต์จะมีระบุว่า จุดบริการใดมีเครื่องดื่มหรืออาหารบริการบ้าง

เช็คพอยต์ (Check Point)

จะมีเช็คพอยต์หรือจุดตรวจเมื่อนักกีฬาเข้ามาถึงยังจุดบริการและจุดตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทาง และอาจจะมีจุดตรวจสอบที่นอกเหนือจากจุดบริการและจุดตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งจะไม่ได้ประกาศให้ทราบ

สัญลักษณ์บอกทาง (Way-marking)

เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นยามวิกาล จะมีการนำวัสดุสะท้อนแสงติดบนเทปสีส้มมาใช้ในการบอกทาง โดยวัสดุนี้จะสะท้อนกับแสงไฟจากไฟส่องทาง

คำเตือน : หากมองไม่เห็นสัญลักษณ์บอกทาง ให้วิ่งกลับทางเดิม

ด้วยนโยบายใส่ใจสิ่งแวดล้อม จะไม่มีการแต้มสีใดๆ บนเส้นทาง

ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และความปลอดภัย

มีจุดดูแลความปลอดภัยให้กับนักกีฬาในจุดบริการระหว่างเส้นทาง ซึ่งแต่ละจุดมีวิทยุ โทรศัพท์ ที่ติดต่อกับกองบัญชาการการแข่งขันเพื่อดูแลความปลอดภัยได้ มีทีมการแพทย์ตลอดระยะเวลางานที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

จุดบริการทางการแพทย์นี้มีเพื่อให้ความช่วยเหลือให้กับนักกีฬาที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ นักกีฬาที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ หรือได้รับการบาดเจ็บ สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้โดย :

• ไปยังจุดบริการทางการแพทย์

• การติดต่อกองบัญชาการการแข่งขัน (ควรบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้)

• ขอความช่วยเหลือจากนักกีฬาอื่นเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่

• ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านทางแอพลิเคชั่น “LiveRun”

นักกีฬาทุกคนต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักกีฬาอื่นที่ตกอยู่ในอันตราย และขอความช่วยเหลือไปยังผู้จัด
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อกองบัญชาการการแข่งขันได้ สามารถขอความช่วยเหลือโดยตรงไปยังบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านสายด่วน 1669

จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อาจทำให้ระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนานกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น ความปลอดภัยของนักกีฬาจึงควรขึ้นกับคุณภาพของอุปกรณ์ที่พกติดตัวไป

แพทย์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าหน้าที่การแข่งขันต่างๆ ที่ค้นหาและช่วยชีวิต รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ผู้จัดมอบหมาย สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ :

• สามารถตัดสิทธิ์นักกีฬาที่ถูกตัดสินว่าไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันต่อได้

• สามารถบังคับให้นักกีฬาใช้อุปกรณ์บังคับใดๆ ได้

• สามารถเคลื่อนย้ายนักกีฬาโดยวิธีการใดๆ ได้ หากนักกีฬาตกอยู่ในอันตราย

• ส่งต่อนักกีฬาผู้ป่วยไปรับการรักษาในสถานที่ที่หมาะสมที่สุด

นักวิ่งที่ได้รับการรักษาโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัย หมายความว่าจะยอมรับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น

และหากแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ นักกีฬาจะต้องออกจากการแข่งขัน

มีศูนย์บริการทางการแพทย์อยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นักกีฬาที่มีปัญหาทางการแพทย์ร้ายแรงอาจเข้าพบแพทย์ได้ แพทย์จะดูแลเบื้องต้นตามการวินิจฉัยและขึ้นกับความพร้อมในขณะนั้น

นักกีฬาแต่ละคนจะต้องวิ่งในเส้นทางที่กำหนด ไม่เว้นแม้กระทั่งขณะนอนพัก

หากนักวิ่งต้องการนอนระหว่างทาง ขอแนะนำให้ใช้ป้าย "นอน" ที่จัดให้ ป้ายนี้จะแสดงว่านักวิ่งต้องหลับและไม่ต้องการถูกรบกวน

หากนักกีฬาที่สมัครใจออกนอกเส้นทาง จะถือว่าไม่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของทีมผู้จัด

กำหนดเวลาและเวลาตัดตัว (Cut-off)

เวลาตัดตัวหรือกำหนดเวลาเพื่อจบการแข่งขันของแต่ละระยะ คือ :

ระยะการแข่งขัน กำหนดเวลา
TRANS-INT 160 50 ชั่วโมง
ELEPHANT 100 28 ชั่วโมง
HMONG 50 15 ชั่วโมง
PALACE 20 7 ชั่วโมง
RAJAPRUEK 10 4 ชั่วโมง

มีเวลาตัดตัว (cut-off times) ที่จะต้องออกจากจุดบริการแจ้งไว้ในคู่มือนักกีฬาและบนเว็บไซต์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ดู “เงื่อนไขพิเศษ”) จะประกาศเวลาการตัดตัวใหม่จะประกาศผ่านทาง เฟสบุ๊ค หรือข้อความ (SMS)

การคำนวณเวลาตัดตัวก็เพื่อให้นักกีฬาไปถึงเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด นักกีฬาทุกคนต้องออกจากจุดตรวจ/จุดบริการก่อนเวลาตัดตัว (ไม่ว่าพวกเขาจะไปถึงจุดตรวจเมื่อใด) เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแข่งขันต่อไป

นักกีฬาที่ถอนตัวจากการแข่งขันที่ประสงค์จะวิ่งต่อในเส้นทาง สามารถทำได้หลังจากส่งคืนหมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บแล้วเท่านั้น นักกีฬาที่ถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบดูแลตนเองและไม่ได้รับการดูแลจากผู้จัดการแข่งขันอีกต่อไป ขอแนะนำให้นักกีฬาที่ถอนตัวแล้ว เดินทางกลับไปยังเส้นชัยด้วยบริการขนส่งที่ผู้จัดเตรียมไว้

การถอนตัวจากการแข่งขันและการส่งกลับ

การถอนตัวจากการแข่งขันจะต้องทำที่จุดบริการ/จุดเช็คพอยต์ (check point) เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่บาดเจ็บ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือแจ้งไปที่แอพลิเคชั่น LiveRun และติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำกองบัญชาการการแข่งขัน

ในการถอนตัวจากการแข่งขันระหว่างจุดบริการ/จุดเช็คพอยต์ นักกีฬาต้องไปถึงยังจุดบริการ/จุดเช็คพอยต์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อแจ้งการถอนตัว

นักกีฬาจะเก็บหมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บไว้ เพราะจะใช้เป็นบัตรผ่านสำหรับการใช้บริการรถรับส่ง (shuttle bus) อาหาร และการให้บริการต่างๆ ในจุดบริการ
การส่งตัวกลับ ดำเนินการดังนี้ :

• มีรถบริการที่จุดบริการบางแห่ง - ทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ «รถบัส» บนแผนภูมิเวลา (time chart) – เพื่อนำนักกีฬาที่ถอนตัวจากการแข่งขันกลับไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เส้นชัย)

• นักกีฬาที่ถอนตัวที่จุดบริการอื่น แต่ไม่ได้รับการบาดเจ็บหรือมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วน ต้องเดินทางไปยังจุดส่งกลับที่มีรถบริการที่ใกล้ที่สุดโดยเร็วที่สุดด้วยวิธีการของตนเอง

• สำหรับจุดบริการที่เข้าถึงได้โดยรถยนต์หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ

o เมื่อถึงเวลาปิดจุดบริการ ผู้จัดอาจส่งนักกีฬาที่ถอนตัวและยังคงอยู่ที่จุดบริการเพื่อกลับเส้นชัย

o ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ซึ่งอาจมีการยุติการแข่งขันทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้จัดจะใช้ความพยายามในเคลื่อนย้ายนักกีฬาให้เร็วเท่าที่สามารถทำได้

เส้นชัย

เมื่อนักกีฬาเข้าสู่เส้นชัยจะได้รับของที่ระลึก (เหรียญ และ/หรือเสื้อผู้พิชิต ยกเว้น ระยะ RAJAPRUEK 10 จะได้เฉพาะเหรียญ)

ผู้เข้าเส้นชัยจะสามารถเข้าถึงจุดบริการสุดท้ายที่เส้นชัย ซึ่งเข้าได้เฉพาะนักกีฬา

ห้องอาบน้ำ

นักกีฬาสามารถอาบน้ำได้เฉพาะเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน นักกีฬาต้องแสดงหมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บเพื่อเข้าห้องอาบน้ำสำหรับการอาบน้ำระหว่างการแข่งขัน (เฉพาะในจุดที่มีห้องอาบน้ำ) จะเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์เท่านั้น

บริเวณพักผ่อน

ระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาจะมีพื้นที่พักผ่อนในจุดบริการบางแห่ง (เตียงสนาม)

นักกีฬาที่จบการแข่งขันและต้องการอยู่ต่อ จะต้องมีที่พักเป็นของตัวเอง

SUMMIT 160 & CLIFF 100: ที่หลังเส้นชัย นักกีฬาแต่ละคนสามารถใช้พื้นที่พักผ่อนหลังเส้นชัย (เตียงสนาม)

การจัดอันดับและรางวัล

จะมีการจัดอันดับประเภททั่วไป (overall) และประเภทกลุ่มอายุ (age group) ทั้งชายและหญิง สำหรับการแข่งขันแต่ละระยะ

นักกีฬา 5 คนแรก ชายและหญิง สำหรับประเภททั่วไป จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล นักกีฬาชายและหญิง 3 คนแรก ชายและหญิง ในแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับโล่รางวัล

ผลการแข่งขัน สามารถดูได้ที่ : https://inthanon.utmb.world/

กลุ่มอายุ:

TRANS-INT 160 ELEPHANT 100 HMONG 50 PALACE 20 RAJAPRUEK 10
        13-19
20-34 20-34 20-34 20-34 20-34
35-39 35-39 35-39 35-39 35-39
40-44 40-44 40-44 40-44 40-44
45-49 45-49 45-49 45-49 45-49
50-54 50-54 50-54 50-54 50-54
55-59 55-59 55-59 55-59 55-59
60-64 60-64 60-64 60-64 60-64
65-69 65-69 65-69 65-69 65-69
70-74 70-74 70-74 70-74 70-74
75-79 75-79 75-79 75-79 75-79
80-84 80-84 80-84 80-84 80-84
85+ 85+ 85+ 85+ 85+

เงินรางวัล

(Euro) TRANS-INT 160 ELEPHANT 100 HMONG 50
ประเภททั่วไป ชาย/หญิง ชาย/หญิง ชาย/หญิง
1st 1200 1200 1200
2nd 900 900 900
3rd 600 600 600


หมายเหตุ: 1 ยูโร เท่ากับ 37 บาท

ผู้จัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงินรางวัลได้ 2 เดือนก่อนการแข่งขัน

นักกีฬาจะต้องเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลเพื่อรับรางวัล จะไม่มีการแจกโล่รางวัลและเงินรางวัลให้กับนักกีฬาหลังจากพิธีมอบรางวัล และจะถูกริบโดยอัตโนมัติ

จะจ่ายเงินรางวัลภายใน 2 เดือนหลังจบการแข่งขันและหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5

บทลงโทษ:

การตัดสิทธิ์และบทลงโทษ มีเจ้าหน้าที่การแข่งขันอยู่ตลอดเส้นทางการแข่งขันที่รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการและจุดควบคุมความปลอดภัย ซึ่งสามารถบังคับใช้กฎกติกาและลงโทษนักกีฬาในกรณีที่ไม่เคารพกฎ ดังตารางต่อไปนี้ :

TRANS-INT 160 และ ELEPHANT 100

การละเมิดกฎ กติกา การตัดสิทธิ์และบทลงโทษ**
ลัดเส้นทางการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการการแข่งขัน
ไม่พกอุปกรณ์บังคับตามคำสั่ง (ภาชนะบรรจุน้ำขั้นต่ำ 1 ลิตร เสื้อมีฮู้ดแขนยาวกันน้ำ ผ้าห่มฉุกเฉิน ไฟคาดศีรษะ โทรศัพท์มือถือ) ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
ไม่พกอุปกรณ์บังคับอื่นตามคำสั่ง เช่น กางเกงขายาว (เฉพาะ SUMMIT 160) มีไฟคาดศีรษะเพียง 1 อัน หมวกแก๊ป/ผ้าพันคอ ถุงมืออบอุ่น (เฉพาะ SUMMIT 160) เสื้อแขนยาวตัวนอก (เฉพาะ SUMMIT 160) นกหวีด ผ้ายืดพันเคล็ด อาหารสำรอง แก้วน้ำ เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
ปฏิเสธการตรวจสอบอุปกรณ์บังคับ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
ปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้โหมดเครื่องบิน เพิ่มเวลา 15 นาที
จงใจทิ้งขยะนอกจุดที่กำหนด ทั้งโดยนักกีฬาเอง หรือสมาชิกของกลุ่มผู้ติดตามนักกีฬา เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
ไม่เคารพผู้อื่น (ผู้จัด เจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬาอื่น)
หมายเหตุ : นักกีฬาที่มีผู้ติดตามที่แสดงความไม่สุภาพ และไม่เคารพคำแนะนำของผู้จัดจะถูกลงโทษ
ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
เพิกเฉยต่อนักกีฬาที่ต้องการความช่วยเหลือ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
รับการช่วยเหลือ นอกเหนือจากบริเวณที่อนุญาต เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
มีผู้ติดตามในเส้นทาง นอกเหนือจากจุดให้บริการที่ระบุไว้ชัดเจน เพิ่มเวลา 15 นาที
ทุจริต เช่น ใช้ยานพาหนะ หรือให้ผู้อื่นใช้หมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บของตน ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที และตลอดไป
ไม่ติดบิ๊บให้เห็นชัดเจน เพิ่มเวลา 15 นาที
ติดบิ๊บไม่สอดคล้องกับที่กำหนด เพิ่มเวลา 15 นาที (ระหว่างการแข่งขัน จนกว่าจะติดบิ๊บให้สอดคล้องกับที่กำหนด)
มีทัศนคติที่อันตราย เช่น ชี้ไม้ค้ำไปที่นักกีฬาหรือผู้ชมอื่น เพิ่มเวลา 15 นาที
ชิปสำหรับติดตามหาย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ*
ไม่ผ่านจุดเช็คพอยต์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ*
ปฏิเสธคำสั่งของผู้อำนวยการการแข่งขัน เจ้าหน้าที่การแข่งขัน หัวหน้าจุดบริการ แพทย์ หรือผู้ค้นหาหรือช่วยชีวิต ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสอบสารต้องห้าม นักกีฬาจะถูกลงโทษในลักษณะเดียวกับผู้ใช้สารกระตุ้น
ออกจากจุดเช็คพอยต์ หลังจากเวลาตัดตัว (cut-off) ที่กำหนด ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
กระเป๋าไม่ติดป้ายที่กำหนด เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง
ใช้ไม้ค้ำ (โพล) ซึ่งไม่ได้พกติกตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน เพิ่มเวลา 1 ชั่วโมง

HMONG 50, PALACE 20 และ RAJAPRUEK 10

การละเมิดกฎ กติกา การตัดสิทธิ์และบทลงโทษ**
ลัดเส้นทางการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการการแข่งขัน
ไม่พกอุปกรณ์บังคับตามคำสั่ง (ภาชนะบรรจุน้ำขั้นต่ำ 1 ลิตร เสื้อมีฮู้ดแขนยาวกันน้ำ ผ้าห่มฉุกเฉิน ไฟคาดศีรษะ โทรศัพท์มือถือ) ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
ไม่พกอุปกรณ์บังคับอื่นตามคำสั่ง เช่น หมวกแก๊ป/ผ้าพันคอ นกหวีด ผ้ายืดพันเคล็ด อาหารสำรอง แก้วน้ำ เพิ่มเวลา 30 นาที
ปฏิเสธการตรวจสอบอุปกรณ์บังคับ ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
ปิดโทรศัพท์มือถือ หรือใช้โหมดเครื่องบิน เพิ่มเวลา 10 นาที
จงใจทิ้งขยะนอกจุดที่กำหนด ทั้งโดยนักกีฬาเอง หรือสมาชิกของกลุ่มผู้ติดตามนักกีฬา เพิ่มเวลา 30 นาที
ไม่เคารพผู้อื่น (ผู้จัด เจ้าหน้าที่ หรือนักกีฬาอื่น)
หมายเหตุ : นักกีฬาที่มีผู้ติดตามที่แสดงความไม่สุภาพ และไม่เคารพคำแนะนำของผู้จัดจะถูกลงโทษ
ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
เพิกเฉยต่อนักกีฬาที่ต้องการความช่วยเหลือ ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
รับการช่วยเหลือ นอกเหนือจากบริเวณที่อนุญาต เพิ่มเวลา 30 นาที
มีผู้ติดตามในเส้นทาง นอกเหนือจากจุดให้บริการที่ระบุไว้ชัดเจน เพิ่มเวลา 10 นาที
ทุจริต เช่น ใช้ยานพาหนะ หรือให้ผู้อื่นใช้หมายเลขการแข่งขันหรือบิ๊บของตน ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที และ ตลอดไป
ไม่ติดบิ๊บให้เห็นชัดเจน เพิ่มเวลา 10 นาที
ติดบิ๊บไม่สอดคล้องกับที่กำหนด เพิ่มเวลา 10 นาที(ระหว่างการแข่งขัน จนกว่าจะติดบิ๊บให้สอดคล้องกับที่กำหนด)
มีทัศนคติที่อันตราย เช่น ชี้ไม้ค้ำไปที่นักกีฬาหรือผู้ชมอื่น เพิ่มเวลา 10 นาที
ชิปสำหรับติดตามหาย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ*
ไม่ผ่านจุดเช็คพอยต์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ*
ปฏิเสธคำสั่งของผู้อำนวยการการแข่งขัน เจ้าหน้าที่การแข่งขัน หัวหน้าจุดบริการ แพทย์ หรือผู้ค้นหาหรือช่วยชีวิต ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสอบสารต้องห้าม นักกีฬาจะถูกลงโทษในลักษณะเดียวกับผู้ใช้สารกระตุ้น
ออกจากจุดเช็คพอยต์ หลังจากเวลาตัดตัว (cut-off) ที่กำหนด ตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
กระเป๋าไม่ติดป้ายที่กำหนด เพิ่มเวลา 30 นาที
ใช้ไม้ค้ำ (โพล) ซึ่งไม่ได้พกติกตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน เพิ่มเวลา 30 นาที

บทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎอื่นๆ จะถูกตัดสินใจโดยผู้อำนวยการการแข่งขัน

การประท้วงผลการแข่งขัน

การประท้วงผลการแข่งขันจะต้องส่งทางอีเมลภายใน 10 วันหลังจบการแข่งขัน

เงื่อนไขพิเศษ

ผู้จัดสามารถปรับเปลี่ยน เส้นทาง เวลาปล่อยตัว เวลาตัดตัว ตำแหน่งจุดบริการและจุดบริการทางการแพทย์ และจุดที่เกี่ยวข้องต่างๆ เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น หากเกิดเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศแปรปรวนหรือมีเหตุที่อาจจะทำให้นักกีฬาเกิดอันตราย ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังนี้ :

• เลื่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน

• ปรับเปลี่ยนเวลาในการตัดตัวนักกีฬา (cut-off time)

• เปลี่ยนแปลงวันจัดงาน

• ปรับเส้นทาง

• ยกเลิกงาน

• หยุดการแข่งขันชั่วคราว

• ยุติการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่

หากการแข่งขันถูกยกเลิก หรือหากจำเป็นต้องมีการจัดการแข่งขันที่แตกต่างออกไป (เช่น การแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องถูกยกเลิก) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มากกว่า 30 วันก่อนเริ่มการแข่งขัน นักกีฬาจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนบางส่วน และถือว่าผู้จัดจะสามารถใช้ส่วนต่างนั้นจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนที่เกิดขึ้น ณ วันที่ยกเลิก นักกีฬาจะได้รับเงินคืนดังนี้ :

วันที่ยกเลิก % ค่าสมัครที่คืน
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 60%
ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 50%
ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 30%
หลังเดือนตุลาคม ไม่มีการคืนเงิน

หากการแข่งขันถูกยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเริ่มการแข่งขัน หรือหากการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ ไม่สามารถดำเนินต่อได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กกท. จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร

การร้องเรียน

การร้องเรียนใดๆ ที่เกิดจากการลงทะเบียนสมัคร Doi Inthanon Thailand by UTMB® จะต้องส่งอีเมลไปที่ info@thailandbyutmb.com หรือส่งไปยัง 143/2 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร: +66 (0) 62 345 4122