Skip to Content

Select the event you're interested in

To discover the race click and register to it

MY UTMB
28 พฤศจิกายน 2022

รางวัลสำหรับประเภททั่วไป

รางวัลสำหรับประเภททั่วไป

รางวัลสำหรับ Overall จะประกอบด้วยเงินรางวัล และถ้วยรางวัล รวมทั้งสิ้น 60 รางวัล แยกตามแต่ละระยะ ดังนี้

• ระยะ SUMMIT160

  • เงินรางวัล 1,200 ยูโร สำหรับอันดับที่ 1 ชายและหญิง

  • เงินรางวัล 900 ยูโร สำหรับอันดับที่ 2 ชายและหญิง

  • เงินรางวัล 600 ยูโร สำหรับอันดับที่ 3 ชายและหญิง

  • ถ้วยรางวัล สำหรับอันดับที่ 1-10 ชายและหญิง

• ระยะ CLIFFS100/ ระยะ PAGODA50

  • เงินรางวัล 1,200 ยูโร สำหรับอันดับที่ 1 ชายและหญิง

  • เงินรางวัล 900 ยูโร สำหรับอันดับที่ 2 ชายและหญิง

  • เงินรางวัล 600 ยูโร สำหรับอันดับที่ 3 ชายและหญิง

  • ถ้วยรางวัล สำหรับอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง

• ระยะ TERRACE20/ TRIBES10

  • ถ้วยรางวัล สำหรับอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง

หมายเหตุ : เงินรางวัลจะจ่ายภายใน 2 เดือนหลังจบการแข่งขัน และหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 5 สำหรับนักกีฬาไทย และร้อยละ 15 สำหรับนักกีฬาต่างชาติ)