Skip to Content

Book your accommodations

เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาที่พัก ผู้จัดได้จองโรงแรม/ห้องพักไว้ ซึ่งนักกีฬาสามารถจองได้จากเว็บไซต์ของผู้จัด หมายเหตุไว้ด้วยว่า เราไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ ดังนั้น หากมีความต้องการพิเศษใดๆ กรุณาติดต่อโรงแรมได้โดยตรง นักกีฬาสามารถขอให้รถรับส่ง “City Line” แวะส่งหรือรับที่โรงแรมได้

จองได้ที่นี่ : click here

ดาวน์โหลด PDF ที่นี่ : coming soon

รถรับส่ง : click here